GüncelPusula

PUSULA | İdeolojik Mücadele, Birliğimizi Biçimlendiren Bir Silahtır

"Liberalizm proleter devrime bir saldırıdır ve buna karşı mücadele edilmelidir."

Çok çeşitli araçları ile burjuvazi, kendi ideolojisini toplumda yaygınlaştırır ve kendi sınıf egemenliğine bir dayanak oluşturmaya çalışır. Burjuvazinin bu dayanak noktası proleter partilere kadar sirayet eder ve sürekli bir ideolojik mücadele ile örgüt içerisinde giderilmesi gerekir, ki kolektifin birliği güçlendirilebilsin.

Liberalizm kolektifi hedef alır

Liberalizm, yeşeren burjuva toplumu ideolojisi olarak gelişmiştir. Burjuvazi ekonomik olarak güç kazandıkça kendi ideolojisini de geliştirme gereği duymuştur. Liberalizm tarih sahnesine aydınlanma çağında çıktı. Onun ilk büyük çıkışı, 1789 yılı itibariyle Fransız devrimi ile gerçekleşti, ki burada burjuvazi, işçi sınıfının ve köylülüğün sırtında burjuva demokratik hakları uğruna mücadele ediyordu. Bu haklar, kapitalist özel mülkiyetin yerleştirilmesine hizmet etmekteydi. Kapitalizm özel mülkiyet üzerinden kendisini var eder; tüm üretim araçları, ürünler, arazi, üretilen artı-değer burjuvaziye aittir ve onun sermayesine dönüşmüştür. Bu türden bir mülkiyet biçimi, burjuva küçük ailelerde de, tüm insanlararası ilişkilerde yansımasını bulmaktadır. Kapitalist özel mülkiyet ile birlikte liberalizm ideolojisi ortaya çıkmıştır. Bu ideoloji, bireyi toplumdan üstün tutmakla ve bireyin çıkarlarını kitlelerin çıkarları olarak pazarlamakla mülk ilişkilerinin temelini inşa eder. Toplumun tek tek bireylerin toplamından oluştuğu söylenir ancak onların ilişkileri görmezden gelinir. Bu nedenle liberalizm toplumu birbiri ile rekabet halinde olan tek tek parçalara böler. Başarı ve başarısızlık bireysel yetenek sorunu olarak ortaya konur ve sınıf bağlantısı görmezden gelinir.

Burjuvazinin bu zehri, proletarya partisine taşınır. Dağıtıcı özelliğinden dolayı kolektifin özüne saldırır ve birçok farklı biçimleri olmasından bağımsız, kolektif içinde özel mülkiyet mantığını yayar- maddiyat, düşünce, fikirler, sorunlar ve görüşler temelinde bir özel mülkiyet… Liberalizmin ideolojik alandaki saldırısı kolektif içindeki birliği hedefler ve ideolojik olarak kolektif içinde kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir.

Liberalizmin karakteri

İşçi sınıfının çıkarı nedir? Beraberlik, işçilerin ve ezilen halkların birliği, üretim araçlarının kamulaştırılması, komünizmin yolunu açan soyalizm için mücadeledir. Liberalizm bu çıkarları hedefine alır. O, bireyciliği güçlendiren parçalanmanın ideolojisidir. Toplumdan yalıtma durumu, çevresine duyarsız bireyi geliştirir. Problemleri görür, nedenlerini de anlayabilir ancak eyleme geçme ve aktif dönüştürme/değiştirme adımını atamaz. Devrimci mücadelede bu ne anlama gelir? Başarı kazanma, değiştirme amacında istek taşımadan mücadele etme; kolektife gelmede sorunlu bir şekilde örgütlenme, sonuçları çıkarmadan analiz yapma, sözde eleştiriyi kabul etme, pratikte yerine getirmeme, burjuvaziye karşı mücadele etme ancak kendisindeki burjuvaziye karşı çıkmama, mücadele yerine barışı tercih etme, sınıf mücadelesini ilgilendiren konularda burjuvaziden yana tavır alma vb. Buna karşı herkesin şu soruları sorması gerekir: Kolektif hangi karakteri tercih eder, sınıf mücadelesinin hangi karaktere ihtiyacı vardır?

Liberalizm proleter devrime bir saldırıdır ve buna karşı mücadele edilmelidir.

Kolektif içinde liberalizmin ideolojik etkilerine karşı mücadele etmek için, bu etkilerin nasıl bir biçimde ortaya çıktığını, liberalizmin nasıl bir ideoloji olduğunu, köklerinin nerelerde olduğunu ve hangi çıkarları koruduğunu anlamamız gereklidir. Ancak sadece nedenlerini anlamak yetmez, bu etkilere karşı bir duruş göstermek ve MLM silahı ile mücadele etmek gerekir. Doğru cevapları bulmak için doğru soruları sormak zorundayız. Devrimciler olarak sınıfımıza, kitlelere, kolektife ve yoldaşlarımıza karşı sorumluluk almaktayız. Bu sorumluluğu unuttuğumuzda, liberalizme üstünlük sağlama zemini sunduğumuzda, kendi dünyamıza saklandığımızda ve mücadeleye girişmediğimizde bu sorumluluğu ret etmiş ve düşmana büyük kapılar açmış oluruz. Sadece MLM ideolojisi temelinde yapılan mücadele yoluyla kolektifmizin birliğini oluşturabilir ve savunabiliriz, düşmana karşı savaşta kendimizi donatabiliriz ve sınıf mücadelesini ileri taşıyabiliriz.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu